Russian Male 7

Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 41 (1) // Yabancı Dil Seslendirme - İngilizce Erkek Ses 41
  1. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 41 (1) // Yabancı Dil Seslendirme - İngilizce Erkek Ses 41
  2. Commercial 1 // English US Female 3
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 42 (2) // English US Male 42
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 28 – 2 // English US Male 28